Vol. 5 (2020): American Journal of Educational Research and Reviews
Articles

A Brochure Describing the Drama of Rumelian Turks: Bulgaristan’daki Osmanl?lar?n Âh ü Figân?

Emin Onuş
Girne American University, University Drive, PO Box 5, 99428 Karmi Campus, Karaoglanoglu, Kyrenia / TRNC

Keywords

 • The Balkans, Bulgaria, Balkan Newspaper, Bulgaristan’daki Osmanlıların Ah ü Figanı

How to Cite

Emin Onuş. (2020). A Brochure Describing the Drama of Rumelian Turks: Bulgaristan’daki Osmanl?lar?n Âh ü Figân?. American Journal of Educational Research and Reviews, 5(1), 71. https://doi.org/10.28933/ajerr-2020-02-1205

Abstract

As of the end of the 18th century and parallel to the Ottoman Empire’s decline, the Rumelian Turks who had inhabited Balkan lands for centuries began to suffer persecution at the hands of Balkan Christians and the unrest they created. While paving the way for Bulgarian and Russian aggression towards Balkan Turks, the Russo-Turkish War of 1877–78 also triggered the initial migrations towards Istanbul and Anatolia. As stated in Nam?k Kemal’s letters, Balkan Christians were further agitated against Turks, and separatist activity increased. The Balkan War of 1912-1913 and the purge of Balkan Turks and Muslims carried out by Bulgarian and Greek guerillas in this war have been recorded in domestic and foreign sources. Further evidence that such practices preceded the Balkan Wars is the 14-page brochure titled Bulgaristan’daki Osmanl?lar?n Âh ü Figan?, published in 1906. This brochure describes the various acts of aggression carried out towards the Turks in Bulgaria. Attacks against Turkish writers and the Balkan newspaper that was published in Turkish and defended the rights of Muslim Turks are also touched upon. This study will introduce the brochure titled Bulgaristan’daki Osmanl?lar?n Âh ü Figan?, which we will evaluate within the scope of a cautionary/propagandistic/informative work.

References

 1. A?ano?lu, H. Y?ld?r?m (2001). Osmanl?’dan Cum-huriyet’e Balkanlar?n Mâkus Talihi Göç. ?stanbul: Kum Saati.
 2. Akal?n, Hakk? (2000). Ege Gül Mü Diken Mi. An-kara: Ümit Yay.
 3. Ayd?n, Mahir (1999). “Prenslikten Krall??a Bulgar-istan”. Berlin Antla?mas?’ndan Günümüze Bal-kanlar. (Yay. Haz. Mustafa Bereketli). ?stanbul: Rumeli Vakf? Kültür Yay. s.35-47.
 4. Duman, Haluk Harun (1991). Balkan Sava?? Edebiyat?m?z. Doktora Tezi. ?stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 5. Rûhi, Ethem (1906). Bulgaristan’daki Osmanl?lar?n Âh ü Figan?. Sahip ve Ne?ri Hüseyin Sami, y.y.y.
 6. Günay, Umay Türke? (2009). Türk Kültürüne Ele?tiri. Ankara: Akça? Yay.
 7. Halaço?lu, Ahmet (1994). Balkan Harbi S?ras?nda Rumeli’den Türk Göçleri (1912–1913). Ankara: TTK. Yay.
 8. Hülagü, Metin (2002). “Sultan ?kinci Abdülhamid Dönemi Osmanl? Donanmas? Hakk?nda Bir De?erlendirme: 1897 Osmanl? Yunan Sava?? Örne?i”. Türkler, C.13, Ankara: Yeni Türkiye Yay.
 9. Hülagü, Metin (2004). “1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanl? ?daresinde Girit”. CIEPO XIV. Sempozyum Bildirileri. (Yay. Haz: Tuncer Baykara), Ankara: TTK Yay.
 10. Karal, Enver Ziya (1995). “Osmanl?-Yunan Harbi”. Birinci Me?rutiyet Ve ?stibdat Devirleri (1876-1907). Ankara: TTK Yay.
 11. Onu?, Emin (2012). Ahmed Tevfik Efendi’nin Tesalya Sava?? ile ?lgili Yaz?lar? ve ?iirleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazima?usa/KKTC: Do?uz Akdeniz Üniversitesi.
 12. Ortayl?, ?lber (2005). ?mparatorlu?un En Uzun Yüzy?l?. ?stanbul: Alk?m Yay.
 13. Özdem, Ali Gökçen (2012). Karada?’?n Osmanl? Egemenli?ine Kar?? Mücadelesi (1830-1878). Doktora Tezi. Elaz??: F?rat Üniversitesi.
 14. Özkan, Ay?e (2016). “Balkan Sava?lar?’nda S?rplar?n Müslümanlara Yönelik Gayri ?nsanî Uy-gu-lamalar?”. The Pursu?t Of History. Issue: 15, s.26.
 15. Öztuna, Y?lmaz (2006). Avrupa Türkiyesi’ni Kayb?m?z Rumeli’nin Elden Ç?k???. ?stanbul: Bâb?alî Kültür Yay.
 16. Savrun, Ergenekon (2016). “Balkan Milliyetçilikleri Ba?lam?nda S?rp, Yunan ve Bulgar Milli-yetçili-klerinin Kar??la?t?r?lmas?”. Eurasian Acad-emy of Sciences. Volume 4, s.12.
 17. Tansel, Fevziye Abdullah (2013). Nam?k Kemal’in Husûsî Mektuplar? II. C.II. Ankara: TTK Yay?n-lar?.
 18. Yenisoy, Hayriye Süleymano?lu (1997). Türkiye D???ndaki Türk Edebiyatlar? Antolojisi 8 Bul-gar-istan Türk Edebiyat?. Ankara: T.C Kültür Ba-kanl??? Yay.
 19. Websites
 20. Temizer, Abidin (2013). “Karada?’da Öteki Sorunu: Müslümanlar (1878-1913). History Studies. Vol-ume 5, Issue 3, s.223-240. Burak, Durdu Mehmet (2003). “Osmanl? Devleti’nde Jöntürk Ha-reketinin Ba?lamas? ve Etkileri”. Ankara Üniversitesi Os-manl? Tarihi Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi Dergisi. S.14. s.291-318. (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14637.pdf)
 21. Canl? Tarihler, ?stanbul 1947; (http://vedatahmed.blogcu.com/yorulmayan-jonturk-ethem-r-hi-balkan/8439906), (20.11.2018).
 22. Köse, Osman (2006). “Bulgaristan Emareti ve Türkler (1878-1908)”. Turkish Studies. S.2, s.246-249. (www.turkishstudies.net), (11.02.2015).
 23. O?uz, Gülser (2006). “Osmanl? Gazetesinin (1897-1904) Girit ?syanlar?na Bak???”. KEFAD. C.7. S.2. s.89-111.
 24. Ölmez, Âdem (2009). “1897 Osmanl?-Yunan Sava??nda Epir Cephesinin Sava??n Sonucuna Etkileri”. ?arkiyat ?lmî Ara?t?rmalar Dergisi. S.1. s.81-88. (www.e-sarkiyat.com/makaleler/ademolmez.pdf.).
 25. Toprak, Serap (2012). “Megali ?deaya Bir Örnek: Girit”. ?nsan ve Toplum Bilimleri Ara?t?rmalar? Dergisi. C.1. S.1. s.118-142. (www.itobiad.com/tr/download/article-file/92771).
 26. Newspapers
 27. Tevfik, Ahmed. “Zat-? ?ahane’ye Aç?k Ar?za”. Ak-baba. S. 20. 08 Temmûz 1314/20 Temmuz 1898.
 28. Tevfik, Ahmed. Akbaba. S. 15. 29 Nisan 1314/11 May?s 1898.